Thực hiện công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai và triệu tập đại biểu dự Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục. Cán bộ giáo viên trường mầm non Vân Trung đã tham dự hội thảo trực tuyến chuyển đổi số trong giáo dục tỉnh Bắc Giang ngày 23/12/2020.

Thực hiện công văn số 857/PGDĐT-VP V/v triển khai và triệu tập đại biểu dự Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục. Cán bộ giáo viên trường mầm non Vân Trung đã tham dự hội thảo trực tuyến chuyển đổi số trong giáo dục tỉnh Bắc Giang ngày 23/12/2020.

Sau đây là một số hình ảnh